Family Fun in Naruto

Tourist Spots in this Sightseeing Route

  1. Fruit Garden Yamagata
  2. Funamoto Udon
  3. Indigo Workshop Futa Ai